دکتر ع.س. الیزابت موری با جایزه یک عمر دستاورد میکا سالپیتر مفتخر شددکتر الیزابت آ. موری با قدرد، از فعالیت برجسته او در تحقیقات زیست پزشکی و تعهد به مربیگری رهبران آینده در علوم اعصاب، جایزه یک عمر دستاورد میکا سالپیتر در سال 2022 را از سوی انجمن علوم اعصاب دریافت کرد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/science-news/2022/dr-elisabeth-murray-،nored-with-mika-salpeter-lifetime-achievement-award?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary