فقدان دوستان به سلامت روان آمریکایی ها آسیب می زند


دکتر فیل مک گرو و دکتر جان وایت

مطالعات اخیر یک اپیدمی تنهایی سرتاسر جهان. هرچند غم انگیز است، اما ما معتقدیم که این نشانه یک مشکل گسترده تر است. ما به ،وان متخصصان بهداشتی که در رشته پزشکی و روانشناسی آموزش دیده اند، بحران اساسی را به ،وان فقدان ارتباطات اجتماعی م،ادار، یا به قول ما «اپیدمی بی دوستی» می بینیم.


منبع: https://www.usatoday.com/story/opinion/2022/12/13/alone-a،n-naturally-lack-friends-hurts-americans-mental-health/10858193002/