مشاوره رسانه ای: ابتکار آب و هوا و سلامت NIH با اثرات بهداشت جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی مقابله می کندائتلافی از رهبران در NIH توضیح می‌دهند که چگونه ابتکار تغییر آب و هوا و سلامت NIH به طور منحصر به فردی آماده رهبری و تعامل با جوامع و آژانس‌ها در سطح جه، برای رسیدگی به اثرات بهداشتی مرتبط با تغییرات آب و هوایی است.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/science-news/2022/media-advisory-nihs-climate-and-health-initiative-tackles-global-health-effects-،ociated-with-a-climate-change?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary