موانع و حمایت از درمان HIV در میان زنان جوان در کنیادر یک مطالعه کیفی که توسط NIMH پشتیب، می‌شود، محققان موانع و حمایت‌هایی را برای استفاده ،ن کنیایی از PrEP، دارویی بسیار مؤثر برای کاهش انتقال HIV شناسایی ،د.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/research-highlights/2022/barriers-and-supports-to-،-treatment-a،-young-women-in-kenya?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary