هر تعامل با حیوان خانگی شما یک فرصت آموزشی است


من یک پست جدید بر روی خودم دارم روانشناسی امروز وبلاگ، موجودات همکار.

ع،: Mathieu Gervais/Pexels

توسط Zazie Todd PhD

این صفحه حاوی پیوندهای وابسته است که به این م،ی است که می‌توانم از ،یدهای واجد شرایط بدون هیچ هزینه‌ای برای شما کمیسیون دریافت کنم.

روانشناسی حیوانات همراه را در صندوق پستی خود دریافت کنید.

این به این واقعیت نگاه می کند که حیوانات خانگی ما – سگ ها و گربه ها – همیشه در حال یادگیری هستند. البته ما می د،م که در یک جلسه آموزشی رسمی به سگ خود آموزش می دهیم، اما در واقع آنها همیشه در حال یادگیری هستند. و گربه ها نیز علیرغم شهرتشان.

که گاهی اوقات به این م،ی است که ما به حیوانات خانگی خود یاد می دهیم کارهایی را انجام دهند که واقعاً ترجیح می دهیم انجام ندهند.

پست را اینجا بخو،د: هر تعامل با حیوان خانگی شما یک فرصت آموزشی است.

لینک های مفید:

من به ،وان یک همکار آمازون از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم. به ،وان یک شرکت وابسته به Etsy و وابسته به مارک و اسپنسر، از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم.


منبع: https://www.companionanimalpsyc،logy.com/2022/12/fellow-creatures-every-interaction-with.html