اقتصاد سلامت در NIMH و NIDA – داخلی و بین المللیاین جلسه تحقیقات اقتصاد سلامت را که توسط مؤسسه ملی سلامت روان (NIMH) و مؤسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر (NIDA) پشتیب، می شود، برجسته خواهد کرد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/events/announcements/health-economics-at-nimh-and-nida-domestic-and-international?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary