به کسی که اخراج شده چه بگوییماعتبار بخشیدن به اظهارات به جای اظهارات اطمینان بخش بهتر است به ،ی گفته شود که از کار ا،اج شده است.


منبع: https://parade.com/living/what-to-say-to-someone-laid-off