تحقیق، عمل، و تحقیقات مبتنی بر داده ها در مورد خودکشی کودکان و نوجوانان: رویکرد علم به خدمت و خدمت به علمهدف از برگزاری این کارگاه درک چالش های تحقیق مرگ و میر کودکان و نوجوانان و اطلاع رس، تلاش ها برای تعیین، ارزیابی و در نهایت کاهش میزان مرگ و میر خودکشی در کودکان و نوجوانان است.


منبع: https://www.nimh.nih.gov/news/events/announcements/research-practice-and-data-informed-investigations-of-child-and-youth-suicide-a-science-to-service-and-service-to-science-approach?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary