تحقیقات اچ آی وی با محوریت داروسازی: چشم انداز کنونی و مرزهای آیندهمحققان، داروسازان و متخصصان داروسازی، اعضای جامعه و شرکای فدرال در مورد چگونگی استفاده از داروخانه ها برای ارائه آزمایش، پیشگیری و مراقبت HIV بحث خواهند کرد.


منبع: https://www.nimh.nih.gov/news/events/announcements/pharmacy-centered-،-research-current-landscape-and-future-frontiers?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary