تفاوت بین استرس و اضطراب چیست؟به گفته کارشناسان بهداشت روان، این کلمات مع، مختلفی دارند – و نباید یکی به جای دیگری استفاده شود.


منبع: https://health.usnews.com/wellness/mind/articles/stress-vs-anxiety-differences