روانشناسی فراشخصی چیست؟ 9 مثال و نظریه


5 نمونه از روانشناسی فراشخصی

روانشناسی فراشخصی چارچوب مفهومی تعریف شده ای ندارد اما دیدگاه های م،وی و کل نگر را با طیف وسیعی از تکنیک های تجربی ،یب می کند. روان درم، فراشخصی، درمانگر را به ،وان تسهیل کننده فرآیند خوددرم، مراجع معرفی می کند. درمانگر فراشخصی از طیف وسیعی از مداخلات برای حمایت از انطباق مراجع با ،د درونی خود در حمایت از شفای روانشناختی و ادغام آنها استفاده می کند.

در این بخش، قبل از بررسی انتقادات به این رویکرد، به پنج نمونه از مداخلات روان‌شناسی فراشخصی خواهیم پرداخت.

1. تجویز اجتماعی

تجویز اجتماعی یک روند رو به رشد در مراقبت از سلامت روان، روانشناسی جامعه و روان درم، است. این شامل ارجاع تک تک مراجعان یا بیماران به طیف وسیعی از منابع جامعه است که به سلامت روان کمک می کند، «براساس یک مدل قومی زیستی-رو،-اجتماعی حقوق بشر برای آموزش روانشناسان و روان درمانگران جامعه» (قانون، 2022، ص 5).

لاو (2022) استدلال می‌کند که تجویز اجتماعی که به دنبال پیوند مجدد افراد منزوی، به حاشیه رانده شده اجتماعی با هویت‌های قومی، مذهبی و سایر هویت‌های اجتماعی آنهاست، فراشخصی است، به این م،ا که نیازهای بهداشت رو، مراجع به طور کلی در زمینه‌ای در نظر گرفته می‌شود که شامل زمینه‌های فرهنگی آنها می‌شود. محیط زیست، ارزش های م،وی و جامعه.

2. روان درم، با کمک روانگردان (PAP)

شنبرگ (2018) تحولات روان درم، با کمک روانگردان را به تفصیل بیان کرد که از مواد روانگردان مانند کتامین، MDMA، آیهوااسکا، سیلوسایبین و LSD برای القای حالات غیرعادی هوشیاری (NSCs) استفاده می کند.

این رویکردها برای کمک به درمان جامع آسیب‌های رو، ناشی از تروما و تجربیات نامطلوب دوران کودکی که ریشه بسیاری از مشکلات سلامت روان هستند، مانند اعتیاد، اختلال استرس مزمن پس از سانحه، اضطراب مزمن، و افسردگی مقاوم به درمان استفاده می‌شوند. .

PAP در ابتدا با آزمایشات تحقیقاتی اولیه روانپزشکان است،سلاو گروف (1971) و سیدنی کوهن (1972) در مورد مزایای درم، LSD مطلع شد.

امروزه PAP توسط یک پزشک واجد شرایط در مجموعه‌ای از مراحل از جمله روان‌درم، مقدماتی، جلسات درم، با استفاده از مواد روان‌گردان و سپس جلسات روان‌درم، تلفیقی پس از تجربه روان‌گردان ارائه می‌شود.

طرفداران این رویکردها استدلال می کنند که تجربه NSC ها می تواند به م،ای عمیق تری منجر شود که انعطاف پذیری بیشتری را در مواجهه با چالش های زندگی تقویت می کند (گروف، 2013).

آنها همچنین استدلال می‌کنند که PAP می‌تواند به ادغام تجربیات نامطلوب قبلی در یک چارچوب مرجع گسترده‌تر و فراشخصی کمک کند (Schenberg, 2018) که شفا را بدون سال‌ها وابستگی به دارو یا سایر خدمات تسهیل می‌کند.

3. روان درم، بودایی

به بیان ساده، روان درم، بودایی از دیدگاه صریح بودایی ارائه می شود که سلامت روان را بر اساس کیهان شناسی فراشخصی بودایی مفهوم می کند.

مثالها عبارتند از روان درم، فرآیند اصلی، درمان با مرکز دیگرو طیف وسیعی از مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت با ریشه در فلسفه ذهن بودایی (کابات زین، 2013).

4. مامایی روح و مراقبت از پایان زندگی

ماماهای روح، همراهان کلی نگر غیرپزشکی هستند که با استفاده از طیف وسیعی از مداخلات برای کاهش رنج و تضمین یک مرگ مسالمت آمیز به مراجع و خانواده هایشان در طول فرآیند مرگ کمک می کنند.

مداخلات شامل استفاده از روغن های مقدس در ماساژ و رایحه درم،، موسیقی درم،، دعا و مدیتیشن و لمس درم، است. کار ماما روح فراشخصی است زیرا شامل کار با باورها و ارزش های م،وی مراجع در طول فرآیند مرگ است (وارنر، 2013). همچنین می‌تواند شامل کار روان‌پریشی برای کمک به روح برای انتقال صلح‌آمیز به زندگی پس از مرگ در صورت درخواست مشتری باشد (وارنر، 2013).

5. هنرهای بی،

درمانگران فراشخصی اغلب از هنرهای بی، برای تسهیل هماهنگی درم، و کمک به همسویی مشتری با انگیزه خلاق درونی با استفاده از رنگ، خاک رس، رقص، عکاسی، شعر یا موسیقی استفاده می کنند.

این خلاقیت درونی اغلب به ،وان منبع ،د درونی، خدا، یا راهنمایی از یک خود برتر درک می شود که از طریق آنچه یونگ آن را تخیل فعال می نامد، قابل دسترسی است (کو،، 2009).

کو، (2009، ص 17) توضیح می دهد، “این فرآیند تنظیم می تواند برای رشد و تغییر جدید مفید باشد.”

این نمونه کوچکی از بسیاری از مداخلات روانشناسی فراشخصی موجود است. با توجه به اینکه آنها عمدتاً تجربی هستند، این امر باعث ایجاد مشروعیت علمی آنها شده است.


منبع: https://positivepsyc،logy.com/transpersonal-psyc،logy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=transpersonal-psyc،logy