سری سخنرانان نوآوری کارگردان: بحران مواد افیونی: مختل کردن وضعیت موجود با مطالعه جوامع HEALingدر طول این سخنر،، شارون ال. والش، دکترا، درباره چگونگی آزمایش جوامع HEALing (HCS) در حال آزمایش پیشگیری و درمان سوء استفاده از مواد افیونی در جوامع منتخبی است که به شدت تحت تأثیر بحران مواد افیونی قرار گرفته اند.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/events/announcements/directors-innovation-speaker-series-the-opioid-crisis-disrupting-the-status-quo-with-the-healing-communities-study?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary