سری سخنرانان نوآوری کارگردان: تحقیقات تحول آفرین به پژوهشگران خودی نیاز دارددر طول این سخنر،، Leticia Marquez-Magaña، Ph.D.، در مورد اهمیت پژوهشگران خودی-محقق، که اعضای جمعیت مورد مطالعه هستند- در تحقیقات زیست پزشکی و رفتاری بحث خواهد کرد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/events/announcements/directors-innovation-speaker-series-transformative-research-requires-insider-researchers?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary