مجموعه سخنرانان نوآوری کارگردان: برنامه تحقیقاتی همه ما: بهبود سلامت از طریق فناوری نوآورانه، گروه‌های بزرگ و متنوع، و پزشکی دقیقجاشوا دنی، MD، MS، FACMI، مدیر اجرایی برنامه تحقیقاتی همه ما در مؤسسه ملی سلامت، تلاش تاریخی این برنامه برای جمع‌آوری و مطالعه داده‌های یک میلیون نفر یا بیشتر ،ن ایالات متحده را مورد بحث قرار خواهد داد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/events/2022/directors-innovation-speaker-series-all-of-us-research-program-improving-health-through-innovative-technology-large-and-diverse-co،rts-and-precision?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary