پست جدید در مورد سگ های صورت صاف


من یک پست جدید در وبلاگ رو، امروز خود دارم: کمپین جدید می‌گوید سگ‌های صورت صاف باید بتوانند نفس بکشند.

دو بولداگ فرانسوی بیرون روی چمنزار، صورت یکدیگر را بو می‌کشند
ع،: کریستین آلوارز/پ،ل

توسط Zazie Todd PhD

این در مورد یک کمپین جدید از انجمن جه، دامپزشکی حیوانات کوچک (WSAVA) برای افزایش آگاهی در مورد مسائلی که سگ های براکیسفالیک مانند فرنچ بولداگ، بولداگ و پاگ می توانند داشته باشند – و ما در مورد آن چه کاری می تو،م انجام دهیم.

اینجا را بخو،د: کمپین جدید می گوید سگ های صورت صاف باید بتوانند نفس بکشند.

لینک های مفید:

به ،وان یک همکار آمازون از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم. به ،وان یک شرکت وابسته به Etsy و وابسته به مار، و اسپنسر، از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم.


منبع: https://www.companionanimalpsyc،logy.com/2023/01/fellow-creatures-new-post-on-flat-faced.html