چرا سرگرمی ها در دوران بازنشستگی بسیار مهم هستند؟


گزارش مجله: بازنشستگی

رئیس ستاد کنگره شغل جدیدی به ،وان دکتر می یابد

توسط جولی هالپرت

14 نوامبر 2022 ساعت 5:00 عصر به وقت شرقی

پتی شیتز از برنامه و قطبی شدن خسته شده بود. اکنون او تورهای تاریخی اسکندریه، وا.


منبع: https://www.wsj.com/articles/،bbies-in-retirement-11668191827