کمک جدید برای گروهی که در معرض خطر خودکشی هستند: مردان میانسالمحققان در حال بررسی رویکردهای جدید برای مبارزه با یک مشکل طول، مدت سلامت روان هستند.


منبع: https://www.wsj.com/articles/new-help-for-a-group-at-risk-for-suicide-middle-aged-men-11669469286