(02/06) پول بیشتر برای برنامه های سلامت روان در بسیاری از ایالت ها از حمایت دو حزبی برخوردار می شودفرمانداران و قانونگذاران می گویند بودجه پیشنهادی برای رسیدگی به رفاه جوانان، بی خانم، و تیراندازی ها مورد نیاز است.


منبع: https://www.wsj.com/articles/more-money-for-mental-health-programs-gets-bipartisan-support-in-many-states-11675614344