NIMH » بازدیدهای بخش اورژانس جوانان برای سلامت روان در طول همه گیری افزایش یافتبرجسته تحقیق

بر اساس مطالعه ای که توسط موسسه ملی سلامت روان پشتیب، می شود، بازدید از بیمارستان برای مراقبت از سلامت روان در میان کودکان و نوجوانان در دومین سال همه گیری کووید-19 افزایش یافته است. تجزیه و تحلیل داده های مطالبات بیمه برای بیش از 4.1 میلیون کودک، افزایش قابل توجهی را در مراجعات مراقبت های بهداشت رو، حاد – از جمله مراجعه به بخش اورژانس – در بین دختران نوجوان نشان داد.

این مطالعه توسط لیندسی اورهیج MD-Ph.D. دانشجوی دانشکده پزشکی هاروارد و هایدن هاسکمپ، دکترای هنری جی. کایزر، استاد سیاست سلامت در دانشکده پزشکی هاروارد. Overhage، Huskamp و همکارانش ادعاهای ملی و شناسایی شده بیمه درم، تجاری برای جوانان 5 تا 17 ساله را در دوره های زیر بررسی ،د:

  • سال پایه: مارس 2019 تا فوریه 2020
  • سال اول همه گیری: مارس 2020 تا فوریه 2021
  • سال دوم همه گیری: مارس 2021 تا فوریه 2022

محققان بازدیدهای بخش اورژانس مرتبط با سلامت روان را به ،وان بازدیدهایی تعریف ،د که در آن یک وضعیت سلامت روان به ،وان تشخیص اولیه برای ویزیت ثبت می شد. آنها سپس تشخیص‌ها را به دسته‌هایی ت،یم ،د که شامل افسردگی بود. افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یا آسیب رساندن به خود؛ اختلال اضطرابی؛ و اختلال خوردن بازدیدهایی با تشخیص اولیه اختلال مصرف مواد در نظر گرفته نشد.

از این داده ها، محققان 88665 بازدید از بخش اورژانس مربوط به سلامت روان را شناسایی ،د. نسبت به سال ابتدایی قبل از همه‌گیری، نسبت جوان، که حداقل یک بار ویزیت بهداشت روان داشتند، در سال اول همه‌گیری 17.3 درصد کاهش یافت. در مقابل، نسبت جوانان با مراجعه به سلامت روان در سال دوم همه‌گیری نسبت به سال پایه 6.7 درصد افزایش یافته است. نسبت جوان، که در یک سال چندین بار ملاقات کرده اند در طول زمان مشابه باقی مانده است.

تجزیه و تحلیل های بیشتر تفاوت های قابل توجهی را بر اساس سن و جنس نشان داد. در مقایسه با پایه، مراجعات اورژانسی مرتبط با سلامت روان در سال دوم همه‌گیری در بین دختران نوجوان (13 تا 17 ساله) 22.1 درصد افزایش یافته است، در حالی که این ملاقات‌ها در بین پسران 5 تا 12 ساله 15.0 درصد و در بین پسران نوجوان 9.0 درصد کاهش داشته است. (13 تا 17 سال).

داده ها همچنین نشان داد که مراجعات دختران برای مقوله های تشخیصی خاص به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به ،وان مثال، در میان دختران، 43.6 درصد افزایش در مراجعات به دلیل افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یا خود آسیبی و 120.4 درصد افزایش در مراجعات به دلیل اختلالات خوردن در سال دوم همه‌گیری مشاهده شد. در میان پسران، ویزیت‌های مرتبط با سلامت روان در هر دو سال همه‌گیری در بین دسته‌های تشخیصی کاهش یافت یا ثابت ماند. محققان خاطرنشان می‌کنند که این یافته‌ها با سایر مطالعات همخو، دارد که نشان می‌دهد این همه‌گیری تلفات بیشتری بر سلامت روان دختران وارد کرده است.

پذیرش روانپزشکی بستری نیز در طول همه گیری افزایش یافت. پس از بازدید از بخش اورژانس مربوط به سلامت روان، احتمال بیشتری وجود داشت که جوانان برای مراقبت های روانپزشکی بستری بستری شوند و در هر دو سال همه گیر در مقایسه با سال پایه، مدت بیشتری در مراقبت های روانپزشکی بستری بمانند.

نکته مهم، این است که در طول هر دو سال همه‌گیری، جوانان احتمالاً دو یا چند شب را در یک واحد پزشکی در انتظار پذیرش در یک بخش روانپزشکی می‌گذرانند، عملی که محققان آن را «شیوع طول،‌مدت» می‌نامند. نسبت به سال پایه، پرواز طول، مدت 27.1 درصد در سال اول همه گیری و 76.4 درصد در سال دوم همه گیری افزایش یافته است. افزایش در سال دوم همه گیری به ویژه در میان نوجوانان 13 تا 17 ساله (87.2٪) بالا بود.

به گفته محققان، افزایش طول،‌مدت پرواز می‌تواند به دلیل دو عامل افزایش تقاضا و کاهش ظرفیت باشد. به عبارت دیگر، تعداد بیشتری از کودکان به مراقبت‌های فوری بهداشت رو، نیاز داشتند، اما همچنین تخت‌های روان‌پزشکی بستری کمتر و کارکنان واجد شرایط کمتری برای رفع این نیازها وجود داشت. محققان خاطرنشان می کنند که این امر بر اهمیت گسترش ظرفیت خدمات روانپزشکی برای جوانان تأکید می کند.

اگرچه این مطالعه فقط بر جوانان دارای بیمه تجاری متمرکز بود، یافته ها نیاز گسترده به مراقبت های بهداشت رو، من، و پاسخگو برای کودکان و نوجوانان را روشن می کند. محققان پیشنهاد می‌کنند که آموزش و حمایت از ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه در ارائه مراقبت‌های بهداشت رو، می‌تواند به رفع نگر،‌های سلامت روان جوانان قبل از نیاز به مراقبت‌های حادتر و مبتنی بر بیمارستان کمک کند. در عین حال، آنها خاطرنشان می کنند که حمایت از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشت رو، موجود و افزایش خط لوله کارکنان واجد شرایط، گام های حیاتی در رفع کمبود ارائه دهندگان است.

ارجاع

Overhage, L., Hailu, R., Busch, AB, Me،tra, A., Michelson, KA, & Huskamp, ​​HA (2023). روند استفاده از مراقبت های حاد برای شرایط سلامت روان در بین جوانان در طول همه گیری COVID-19. روانپزشکی جاما. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.2195

کمک های مالی

MH112829 ، MH019733 ، HS026503 ، AG051108


منبع: https://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2023/youth-emergency-department-visits-for-mental-health-increased-during-pandemic?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary