آموزش مختصر شناختی ممکن است اثرات ضد افسردگی کتامین را گسترش دهدیک مطالعه با پشتیب، NIMH نشان می‌دهد که یک برنامه آموزشی مختصر خودتداعی می‌تواند اثرات یک تزریق کتامین را با تغییر باورهای منفی افراد افزایش دهد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/research-highlights/2023/brief-cognitive-training-may-extend-the-antidepressant-effects-of-ketamine?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary