استرس با بدن چه می کند؟ درک اثرات، واکنش هامنبع: https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2023/04/23/what-does-stress-do-،y-understanding-effects-reactions/11695396002/