اضطراب آب و هوا با عدم دسترسی به فضای سبز مرتبط استبررسی ها نشان می دهد که بودن در اطراف طبیعت تاثیر مثبتی بر سلامت روان دارد.


منبع: https://news.ya،o.com/climate-anxiety-linked-lack-access-061850103.html