افکار خودکشی سیاه پوستان، دختران جوان را آزار داده استاین دو گروه از جمله افرادی بودند که در سال‌های اخیر بیشترین میزان مراجعه به بخش اورژانس را داشتند.


منبع: https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2023-04-13/suicidal-ideation-has-plagued-black-people-young-girls