تبریک فصل


تبریک فصل از روانشناسی حیوانات همراه.

یک تریر سفید شاد بیرون در یک مزرعه برفی با جنگل پشت سر.  سگ روسری قرمز دارد.  متن قرمز می گوید سلام فصل
ع،: woodHunt/Shutterstock، متن Zazie Todd

از همه حمایت های شما در این سال سپاسگزاریم.

برای شما و خانواده تان یک فصل جشن فوق العاده و بهترین ها را برای سال 2023 آرزو می کنم.

زازی

این صفحه حاوی پیوندهای وابسته است که به این م،ی است که می‌توانم از ،یدهای واجد شرایط بدون هیچ هزینه‌ای برای شما کمیسیون دریافت کنم.

لینک های مفید:

به ،وان یک همکار آمازون از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم. به ،وان یک شرکت وابسته به Etsy و وابسته به مارک و اسپنسر، از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم.


منبع: https://www.companionanimalpsyc،logy.com/2022/12/seasons-greetings.html