سلول های تی به ورود HIV و ماندگاری آن در مغز کمک می کنندیک مطالعه اخیر با پشتیب، NIMH نقش مجموعه منحصربه‌فردی از سلول‌های T را در انتقال عفونت HIV به مغز و واسطه‌ای ماندگاری ویروس در مغز روشن می‌کند.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/research-highlights/2022/t-cells-help-،-enter-and-persist-in-the-،in?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary