مجموعه وبینارهای مرکز تحقیقات جهانی سلامت روان: نوشتن یک برنامه کمک هزینه آموزشی فردی موفق با تمرکز بر سلامت روان جهانیاین وبینار بر استراتژی‌هایی برای توسعه یک برنامه موفق کمک مالی آموزشی متمرکز بود.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/media/2022/center-for-global-mental-health-research-webinar-series-writing-a-successful-individual-training-grant-application-focused-on-global-mental-health?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary