محدود کردن نسخه های افیونی نرخ خودکشی را افزایش نمی دهدمطالعه نشان می دهد که مناطقی که بیشترین کاهش در میزان تجویز مواد افیونی را داشتند نیز بیشترین کاهش را در میزان خودکشی داشتند.


منبع: https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2023-04-11/curbing-opioid-prescriptions-wont-raise-suicide-rates-study