میزان خودکشی در میان رنگین پوستان افزایش یافته استداده های جدید نشان می دهد سفیدپوستان تنها گروهی بودند که از سال 2018 تا 2021 شاهد کاهش نرخ خودکشی بودند.


منبع: https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2023-02-09/suicide-rates-have-risen-a،-people-of-color