نابرابری های نژادی می تواند بر رشد مغز در کودکان سیاه پوست تأثیر بگذارد


نژادپرستی ساختاری موانعی ایجاد می کند مسکنفرصت شغلی و اقتصادی برای سیاه پوستان و دیگر رنگین پوستان. اکنون، یک مطالعه جدید نشان داده است که می تواند تأثیر مضری بر رشد مغز کودکان نیز داشته باشد.

این مطالعهکه روز چهارشنبه توسط مجله آمریکایی روانپزشکی منتشر شد، نشان داد که کودکان سیاه پوست در اوایل زندگی به طور نامتن،ی در معرض ناملایمات قرار می گیرند، که ممکن است در مقایسه با کودکان سفیدپوست به تفاوت های مربوط به نژاد در ساختار مغز کمک کند.

نات،ل هارنت، استادیار روانپزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد که این مطالعه را رهبری کرد، گفت: «این یافته‌ها یادآوری وحشتناک دیگری از تأثیر نژادپرستی ساختاری بر سلامت عمومی است و اینکه چقدر این نابرابری‌ها به شیوه‌ای م،ادار پرداخته می‌شود.» در یک بی،ه مطبوعاتی

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از 1786 سیاه‌پوست و 7350 شرکت‌کننده سفیدپوست 9 تا 10 ساله، تفاوت‌های نژادی در پیامدهای ناملایمات متفاوت برای هر گروه منع، شد. عواملی از جمله سختی ،شویی، معایب محله و سابقه ضربه منجر به آسیب‌های بزرگ‌تری برای کودکان سیاه‌پوست شد، به ویژه بر قشر جلوی مغز، ناحیه‌ای از مغز که عملکردهای شناختی را کنترل می‌کند، از جمله حل مسئله، کنترل تکانه و توانایی تنظیم افکار و احساسات.

نویسندگان این مطالعه می‌نویسند که تفاوت‌های نژادی تصادفی نیست، بلکه نتیجه نابرابری‌های ساختاری است که نتیجه عواملی مانند برده‌داری و جداسازی است که «خود را از طریق هنجارها و شیوه‌های اجتماعی تقویت می‌کنند».

درآمد بزرگ‌ترین عامل منع،‌شده در نابرابری‌های توسعه ماده خا،تری بود که داده‌ها را تأیید می‌کرد مطالات گذشته در مورد اینکه چگونه وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین و درآمد کم می تواند بر مغز تأثیر منفی بگذارد.

هارنت گفت: «تحقیق ما شواهد قابل‌توجهی از تأثیرات نژادپرستی ساختاری بر مغز در حال رشد کودک ارائه می‌کند و این تفاوت‌های کوچک ممکن است برای سلامت روان و رفاه آن‌ها در بزرگسالی م،ادار باشد». محققان افزودند که این بیماری ها در مراحل بعدی زندگی ممکن است شامل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد، خودکشی و خشونت باشد.

هارنت گفت: “این یافته ها ممکن است فقط نوک کوه یخ باشد.”


منبع: https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/study-racial-disparities-can-affect-،in-development-black-children-rcna68641