سری سخنرانان نوآوری کارگردان: غم و اندوه زیست محیطی و اضطراب: پاسخی سالم به تغییرات آب و هواییدر طول این سخنر،، دکتر اشلی کانسولو، پیامدهای عمیق، تجمعی و پیچیده سلامت روان بحران آب و هوا را مورد بحث قرار خواهد داد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/events/announcements/directors-innovation-speaker-series-ecological-grief-and-anxiety-a-healthy-response-to-climate-change?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary