محققان چشم انداز ژنتیکی اسکیزوفرنی را در مغز ترسیم می کننددر یک تجزیه و تحلیل ژنتیکی جامع پس از مرگ هسته دمی در مغز، محققان تحت حمایت NIMH ژن های مرتبط با خطر اسکیزوفرنی را شناسایی ،د، از جمله ژنی که جریان پیام رسان شیمیایی دوپامین را تنظیم می کند.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/research-highlights/2022/researchers-map-the-genetic-landscape-of-،phrenia-in-the-،in?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary