ویژگی های تصویربرداری با توان بالا از انواع سلول های مغزی و اتصالهدف از این کارگاه ابتکاری NIH BRAIN بحث در مورد نیازهای برآورده نشده و رویکردهای تصویربرداری نوظهور برای توصیف انواع سلول های مغز و اتصال آنها در مغز انسان و سایر ،داران است.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/events/announcements/high-throughput-imaging-characterization-of-،in-cell-types-connectivity?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary